DNA 编码资料

---- 人染色体ZFY标记和“第一标记”

---- 20号染色体标记(2494个编码)

---- 1号染色体标记(1767个编码)

---- 6号染色体标记(5个人样本508个编码)

---- 6号染色体标记(1099个编码)

---- 7号染色体标记(1327个编码)

---- 3号染色体标记(1125个编码)

---- 7号染色体标记(718个编码)

---- 4个黑猩猩的DNA序列

---- 美国黄牛和野牛线粒体DNA序列

---- 世界四个地方四个猪的线粒体DNA序列

---- 三个品种小麦的染色体DNA序列

---- 人类2号和黑猩猩2A+2B染色体比较

---- 人类黑猩猩Y染色体比较

---- 人-黑猩猩-猕猴:COI基因DNA编码序列有巨大的差异